Telefon
WhatsApp
Yükleniyor...

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Sepol Bilişim Kendimize güveniyoruz sizin için çalışıyoruz; büyüyoruz, çok büyüyoruz….

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANS SÖZLEŞMESİ
1. UYARI

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKTLİCE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SİZİN SEPOL BİLİŞİM DONANIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’NDEN MÜNHASIR OLMAYAN KULLANMA LİSANSINI ALDIĞINIZ YAZILIMDAN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI İÇERMEKTEDİR. YAZILIMDAN FAYDALANMAK AMACIYLA BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAYARAK, YAZILIMI BİLGİSAYARINIZA İNDİRİREREK YA DA YAZILIMI KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMEYİN YA DA KULLANMAYIN.

2. TANIMLAR

a) “SEPOL BİLİŞİM”: Yazılım’ın fikri ve sınaî mülkiyet haklarına sahip SEPOL BİLİŞİM DONANIM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ firmasını tanımlar.
b) “KULLANICI”: Sözleşme uyarınca, hakları SEPOL BİLİŞİM’a ait yazılımın kullanma lisans haklarını satın alan özel ya da tüzel kişiliğini tanımlar.
c) “YAZILIM”: Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın lisans ve kullanım hakkına sahip olduğu, mülkiyet, mali/telif hakları SEPOL BİLİŞİM’a ait olan; SEPOL BİLİŞİM tarafından geliştirilen insan veya makine tarafından okunabilir formdaki bilgisayar programını tanımlar.
d) “YAZILIM KULLANMA LİSANSI”: Lisans Sözleşmesi, Yazılıma ait dokümantasyon ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan Yazılımı kullanabilmek için gerekli lisansı tanımlar. Bu Sözleşmede SEPOL BİLİŞİM Yazılım ürününe bağlı lisans anlamında kullanılmıştır.
e) “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS”: Bu Sözleşme’nin tarafları dışında kalan; gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi veya kurum, kuruluş, vakıf, dernek vb. hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) Bu sözleşme ile KULLANICI, ismi ve özellikleri bu Sözleşme ile kendi dokümantasyonunda belirtilen bilgisayar programının (“Yazılım”) “Süresiz Kullanım Lisansını” almıştır. Münhasır olmayan süresiz kullanım lisansı dışında kalan diğer tüm fikri/mülkiyet hakları SEPOL BİLİŞİM’a ait olup bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

4. LİSANS KOŞULLARI

4.1 Süresiz Kullanma Lisansı

Kullanma lisansı KULLANICI' ya, Yazılımı bu Sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde, faturada belirtilen adreste, lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak koşuluyla, Yazılımın çalışmasına uygun konfigürasyonda bir bilgisayara yükleme, kurma, süresiz olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.

4.2 Kullanma Lisansının Niteliği

Sözleşme konusu Yazılımı kullanma lisansı; "süre ile sınırlı olmayan basit lisans" tır. SEPOL BİLİŞİM aynı lisansı üçüncü şahıslara verme ve "mali/telif haklarını" dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. Sözleşme ile Yazılımın satışı yapılmamakta yalnızca lisansı verilmektedir. Yazılım, SEPOL BİLİŞİM’a ait erişim merkezine uzaktan erişimle ve internet yoluyla indirilir, SEPOL BİLİŞİM’ya fiziki olarak teslim edilmez.

4.3 Lisansın Kapsamı

Yazılımının, kullanma lisansı her zaman bu Sözleşme koşullarına tabidir. Lisans, Yazılımın bu sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve bir yedeğinin alınması haklarını kapsar. Kullanma lisansı koşullarına ve bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda SEPOL BİLİŞİM kullanımdan men etme, Sözleşmeyi feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. KULLANICI;

a) Yazılımı ya da Yazılım için gerekli lisans etkinleştirme anahtarını; ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, yeniden satamaz,
b) Bu Sözleşme ve sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devredemez.
c) Yazılımı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara aykırı olarak kullanamaz,
d) Lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşamaz, kullanıcı kopyası oluşturamaz,
e) Yazılımı ya da lisans etkinleştirme anahtarını hukuka aykırı, amacı dışında kullanamaz veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez ve bu yöndeki bir fiile iştirak edemez,

4.4 Bilgisayar İletişim Ağında (Network) Kullanma

KULLANICI, Yazılımı, lisansta belirlenen kullanıcı sayısını aşmamak ve birden fazla sunucuya (file-server) yüklememek şartıyla bir bilgisayar iletişim ağı (network) altında kurabilir ve kullanabilir. Ancak Yazılımın birden fazla sunucuya yüklenmesi ya da birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için mutlaka yeni bir yazılım paketi veya ek lisansının alınması gereklidir. KULLANICI’nın %50 (yüzdeelli) den fazla hissesine sahip, KULLANICI ile aynı iletişim ağını paylaşan ve aynı sunucudan yararlanan tüzel kişiler “Grup Şirket” sayılır ve bu hükmün dışındadır. Grup Şirket, yazılı koşulları koruduğu sürece Grup Şirket kabul edilirler ve Yazılımı kullanabilir. KULLANICI, talep halinde Grup Şirket koşullarının sağlandığına ve korunduğuna dair teknik ve hukuki kayıtları SEPOL BİLİŞİM'a ibraz etmekle yükümlüdür. KULLANICI, Grup Şirketlerin lisans hüküm ve koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

4.5 Garanti Koşulları: Yazılımın garanti koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yazılım içinde yer alan varsa üçüncü şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir. SEPOL BİLİŞİM’ın üçüncü şahıs yazılımlarına ilişkin herhangi bir garanti taahhüdü yoktur.
b) SEPOL BİLİŞİM, Yazılımın dijital ortamda sağlanan dokümantasyonuyla uyum içinde olması veya tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için azami özeni göstermektedir. SEPOL BİLİŞİM, Yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
c) SEPOL BİLİŞİM, Yazılıma ilişkin olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağına dair bir garanti vermemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet seviyesi taahhüdünde bulunmamaktadır.
d) SEPOL BİLİŞİM’ın;

- Kuruluş, yükleme, yazılıma veya versiyona geçiş işlemi,
- Yedek alma, yedeklerin geri yüklenmesi,
- Ürün kullanım eğitimi, destek ve yerinde destek hizmetleri,
- Form ve rapor tasarımı ve benzeri iş ve işlemler ile,
- Yazılımın yanlış ya da mevzuata aykırı kullanılması,
- Donanım veya işletim sistemi arızası,
- SEPOL BİLİŞİM’a ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından,
- İşletim sistemi, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından,
- Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan,
Kullanıcı hataları,
- Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıpları ile,

Genel olarak donanım ile yazılımın usulüne ve dokümantasyonuna uygun kullanılmamış olmasından, yazılımın çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanım değişikliği ve uygulamalarından, çevresel birim ve faktörlerden kaynaklanan arıza ve sorunlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) SEPOL BİLİŞİM, manyetik ve elektronik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin ve verilerin düzenli olarak yedeğinin, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından ve kontrol edilmesinden KULLANICI sorumludur.
f) SEPOL BİLİŞİM, KULLANICI’nın;

- Yazılımı yanlış kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan,
- Yazılım ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan,
- Yazılımın kullanılması sırasında KULLANICI sisteminde oluşabilecek her türlü veri kayıplarından ve gerekli önlemlerin alınmamasından, Yazılım’ın yedeklemesinin yapılmamasından veya yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkmış verilerdeki hata ve kayıplar ile bununla ilgili zararlardan, - Donanım, sistem yazılımı ve ağla ilgili ortaya çıkacak arızalardan,
- Uzaktan erişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından,
- Kar kaybı veya başka nedenle ortaya çıkacak özel, dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

SEPOL BİLİŞİM, Yazılımın her türlü kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve kazanç kaybı gibi doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde SEPOL BİLİŞİM’ın mali sorumluluğu KULLANICI’nın ödemiş olduğu “yazılım kullanma lisans bedeli” ile sınırlıdır.

g) KULLANICI, kullanma lisansını aldığı Yazılımı, dokümantasyonunda belirtilen kendisinin temin edeceğini asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını SEPOL BİLİŞİM’ın yazılım donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, SEPOL BİLİŞİM’ın sorumluluğunun Sözleşme konusu Yazılımın süresiz kullanma lisansının verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder.

4.6 Yazılım Telif Hakları

Yazılım ve dokümantasyonun telif/mülkiyet hakları SEPOL BİLİŞİM’a ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanma lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre 5 yıla kadar hapis ve çok yüksek miktarda adli para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. KULLANICI, başka yazılımlar ile ara işlerliği gerçekleştirmek amacı ile olsa bile SEPOL BİLİŞİM’ın izni olmaksızın Yazılımın kaynak kodunu, kısmen veya tamamen parçalara ayıramaz, sırasını bozamaz ve sair surette yararlanamaz. Yazılıma ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım üzerinde hak sahipliğini gösterir SEPOL BİLİŞİM, ticaret markaları ile diğer unsurların kaldırması, gizlenmesi veya değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da telif haklarının ihlali anlamına gelir. Yazılımın üzerinde çalıştığı 3. şahıslara ait veritabanı ve network yazılımlarının kullanım lisansına sahip olunmasından KULLANICI bizzat sorumludur.

4.7 Sürüm/Versiyon Değişimi

SEPOL BİLİŞİM önceden haber vermeksizin Yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. SEPOL BİLİŞİM eski versiyonla/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermez. Ancak SEPOL BİLİŞİM, ücreti olup olmayacağı geçiş sırasında belirlenecek şekilde, geleneksel olarak çıkardığı her yeni versiyon için, eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım araçlarını da sağlamaktadır. Üretimden kalkan sürüm ve versiyonların destek hizmeti SEPOL BİLİŞİM’dan temin edilemez.

4.8 Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

Yazılımın amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmetleri dâhilinde kurulması gereklidir. Ancak uygulama danışmanlığı hizmetlerinin alınması zorunlu değildir. Uygulama Danışmanlığı hizmetleri bu konuda SEPOL BİLİŞİM tarafından yetkilendirilmiş Uygulama İş Ortakları tarafından verilir. Uygulama hizmetlerinde KULLANICI memnuniyeti esastır. Bu nedenle SEPOL BİLİŞİM, hizmet veren 3. şahısları ve Uygulama İş Ortaklarını denetleyebilir. Yetkilendirilmeyen kuruluşların danışmanlık yapması bu Sözleşmeye aykırıdır. Uygulama Danışmanlığı hizmeti almayan veya hizmeti yetkili Uygulama İş Ortaklarından almayan kullanıcıların yazılımın kurulmasıyla ilgili sorumluluğu üzerine aldıkları ve sadece kullanım eğitimi ile yazılımı istedikleri düzeyde kullanabilecekleri kabul edilir. Uygulama danışmanlığı hizmeti veren iş ortakları kendi nam ve hesaplarına çalışan bağımsız firmalar olup, bu firmaların fiillerinden dolayı SEPOL BİLİŞİM’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. ÇEŞİTLİ HÜMÜKLER

5.1 Süre

Lisansın Süresi: KULLANICI’nın, Yazılımı kullanması ya da işbu Sözleşmeyi kabul ettiğini beyan etmesiyle ve lisans etkinleştirme anahtarını Yazılıma girmesiyle Yazılımın “süresiz” kullanma lisansı yürürlük ve geçerlik kazanır.

5.2 Gizlilik

a) Yazılımın internet aracılığıyla, indirilmesi ya da herhangi bir yolla alınması için KULLANICI tarafından girilmesi gerekli; her türlü kullanıcı adı, şifre ve benzeri verilerin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından KULLANICI sorumludur. Söz konusu verilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bu bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması ya da KULLANICI adına Yazılıma ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından KULLANICI sorumludur.
b) SEPOL BİLİŞİM, KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak veritabanında tutabilir, muhafaza edebilir ve mevzuata uygun olarak yurt içine, yurt dışına ya da iştiraklerine transfer edebilir.
c) Ürün Bilgisi-Lisans Doğrulama: SEPOL BİLİŞİM, Yazılımın, KULLANICI ile ilişkilendirilebilmesi için etkinleştirmeyi şart koşabilir ya da zaman zaman Yazılımla ilgili doğrulama denetimi gerçekleştirebilir. Etkinleştirme, doğrulama ya da internet tabanlı hizmetlerin kullanımı sırasında KULLANICI ve/veya Yazılım SEPOL BİLİŞİM’a bilgi gönderebilir veya Yazılımın gerektiği gibi çalışabilmesi açısından karşıdan yüklemeler gerekebilir. Yazılımın gerektiği gibi lisanslanmamış olması halinde işlevleri ve kullanımı bundan etkilenebilir. Ayrıca SEPOL BİLİŞİM, Yazılımın kullanma lisansını takip, lisanssız kullanımların önüne geçmek, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya da kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; KULLANICI nezdindeki Yazılıma, kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID'sine, modüllerine, etkinleştirme anahtarına, etkinleştirme işlemine, kullanılan ya da kullanılmayan fonksiyonlara ve konfigürasyonundan ibaret bilgilere otomatik olarak ulaşabilir, herhangi bir yolla erişebilir, bunları izleyebilir, kayıt altına alabilir ve lisans doğrulama ya da istatistikî amaçlar dâhil bu Sözleşmede belirtilen herhangi bir amaç için kullanabilir. KULLANICI belirtilen bilgilerle sınırlı olarak herhangi bir kısıtlama olmayacağını ve gerekli izni Yazılımı kullanarak önceden verdiğini kabul etmiştir.
d) SEPOL BİLİŞİM, Yazılımla ilgili olarak ya da Yazılım nedeniyle kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi mal ya da hizmet satıcıları ya da sağlayıcılarının işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler hakkında SEPOL BİLİŞİM’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3 Mücbir Sebep

SEPOL BİLİŞİM, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinin SEPOL BİLİŞİM’ın bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi durumunda SEPOL BİLİŞİM’ın Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

5.4 Kesin Delil Anlaşması

Anlaşmazlık halinde, SEPOL BİLİŞİM’ın tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

5.5 Hakların Kullanılması

Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

5.6 Devir

KULLANICI, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez. Bu türden devirler SEPOL BİLİŞİM’a karşı hüküm ifade etmez ve Sözleşme kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur. SEPOL BİLİŞİM, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir.

5.7 Yetki

Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Çorum (Merkez) icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

5.8 Tebligat

Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler KULLANICI’nın kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde SEPOL BİLİŞİM’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. KULLANICI, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.




Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için arayın.

Telefon: 0 (506) 225 54 69

Tasarımlara Şimdi Göz At
Müşteri Hesabına Giriş
 

Sepol Bilişim Kalitesini Sizde Keşfedin

Kesintisiz Altyapı, Ultra Hızlı Destek ve müşteri hizmetlerine yaptığımız yeni yatırımlarla hizmet kalitemizi sürekli arttırıyoruz.


Ekonomik
Sepol Bilişim İle İhtiyacınız olan hizmeti, en uygun fiyat ve en iyi kaliteyle sizlere sunuyoruz.
Sepol Performansı
Güçlü ve gelişmiş bir altyapı için en iyi donanımlara ve teknolojilere yatırım yapıyoruz.
Ulaşılabilirlik
Gelişmiş ağ ve sunucu sistemlerimiz sayesinde her an her dakika web sitelerinizi ulaşılabilir kılıyoruz.
7/24 Destek Hazır
Sizlerin soru ve önerilerinizi cevaplamak için günün her anı buradayız.