X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaKullanım Sözleşmesi

Madde 1

Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Sepol Bilişim İnternet Hizmetleri. (“Şirket”) ile Şirket tarafından işletilmekte olan https://*.sepolbilisim.com’a (“Site”) Site’de yer alan ürünleri kullanmak adına “Kullanıcı” sıfatıyla kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından sözleşmenin elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; sözleşmeye uygun olarak taraflarca sona erdirilmediği veya haklı nedenle sözleşmenin feshedilebileceği bir durum oluşmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

2.1. Site kapsamında Site ve Ürünlerin kullanımına ilişkin olarak Sitede yayınlanarak kullanıcılara ilan edilen tüm kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini oluşturur.

2.2. İşbu Sözleşme, Şirket tarafından tüm fikri mülkiyet hakları kendisine ait olarak oluşturulan ve Kullanıcının satın almak kaydıyla faydalanabileceği SEPOL BİLİŞİM olarak sunulan AKILLI VERİ GİRİŞ YÖNETİMİ ile  satışa sunduğu/sunacağı diğer Ürünlerden ‘Envanter’ ve ‘Verbis’ içeren ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Ürünlerden yararlanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Madde 3

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. AKILLI VERİ GİRİŞ YÖNETİMİ’nden faydalanmak adına Kullanıcı sıfatını kazanabilmek için Şirket tarafından talep edilen bilgilerin eksiksiz, güncel ve gerçeğe uygun olarak Kullanıcı tarafından sağlanması ve işbu Sözleşmenin yine Kullanıcı tarafından onaylanması gerekir. Kullanıcı, sözleşmeyi onaylarken verdiği bilgilerde bir değişiklik olması durumunda güncel bilgileri azami 15 gün içinde Şirket’e bildirmek zorundadır. Verilen bilgilerin eksik olması veya doğru olmaması yahut güncelliğini kaybetmiş olması nedeniyle Site ya da Ürünlere erişim sağlanamaması ve/veya Site ya da Ürünlerden faydalanılamaması durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi akdetmeye engel yasal bir engelinin bulunmadığını(gerçek kişiler yasal ehliyeti haiz olduğunu ve tüzel kişi temsilcisi de yetkili temsilci bulunduğunu) kabul ve beyan eder.

3.3. Teslim Edilen Yazılım, Kurulum Tamamlandığında Ücretsiz Revize Hakkı Bulunmamaktadır. Revize Hakkı Ücretlidir

3.4. Ürünlere erişim, kullanıcı adı ve şifrenin site üzerinde girilmesiyle mümkün olur. Başka bir kullanıcı adı belirlenmediği takdirde, kullanıcı adı, tanımlanan e-posta adresine bağlı oluşturulan kullanıcı adıdır. Kullanıcı adı ve şifresi, kullanıcı hesabının tanımlı olduğu kişi veya bir tüzel kişilik ise ürünü kullanmak üzere yetkilendirdiği kişinin kullanımı içindir. Kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü kişilere kullandırtılması durumunda, Şirket, her bir üçüncü kişi kullanımı için satın alınan ürünün ücreti tutarında fatura düzenleyerek kullanıcıdan bu bedeli tahsil etmek hakkını haizdir. Bunun yanında, kullanıcı adı ve şifre güvenliği ile gizliliğinin korunmasından Şirket sorumlu değildir. Site üzerinde, bu kullanıcı adı ve şifrenin kullanımı sonrasında veya bununla ilgili gerçekleştirilen her türlü işlem ve faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul olunur. Bu faaliyetler nedeniyle doğabilecek hukuki veya cezai bir sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.5. Kullanıcı, Ürünleri, ürünlerin oluşturulma amacına uygun ve hukuka uygun amaçlarla kullanmak ve kullanıma ilişkin Sitede yer verilen ilanları takip etmek zorundadır.

3.6. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Ürünleri kullanması için üçüncü bir kişiyi veya bir çalışanını yetkilendirebilir. Kullanıcı, bu kişinin de işbu sözleşmeye ve Sitede ilan edilen talimatlara uygun olarak Rehberi kullanmasından sorumludur.

3.7. Ürünlerde yer verilen tüm bilgilerde, sunulan örneklerde, yapılan hesaplamalarda veya rehber kapsamında yararlandırılanların tümünde; hukuka uygunluk ve içeriğin doğruluğu taahhüt ve garanti edilmemekte ve Ürünlerin kullanımı ile Kullanıcı tarafından yapılan her türlü Hukuki / İdari işlemlere dair bir garanti verilmemektedir. Ürünlerin, her bir ürün içeriğinde yer alan bilgilere uygun olarak kullanımı nedeniyle dahi doğabilecek hukuki sonuçlardan, zararlardan veya diğer tüm sorumluluk doğurucu taleplerden Şirketin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm Ürünler bir hukuki danışmanlık sunma amacı taşımamakta olup, bunlardan faydalanılması sırasında doğabilecek hukuki destek ihtiyaçlarınız için mutlaka bir avukattan destek alınması tavsiye edilir.

3.8. Kullanıcı, Şirket’in dilediği içeriği Ürünlerden ve sistemlerinden kaldırabileceğini ve Şirketin kayıp veriler ve içeriğin Ürünlerden kaldırılması da dâhil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

3.9. Kullanıcı, Site ve Ürünleri, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, çıktı almak suretiyle yazılı bir materyal haline getirip dağıtmayacağını, Rehberdeki yazılımdan kaynak kodu oluşturmayacağını yahut Ürünlerin ve yazılımları ile yeni bir Ürün oluşması fikrini kopyalamayacağını, tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Ürünler, olağan bakım, onarım ve güncelleme zamanlarında ya da beklenmedik sistemsel sorunlarda; veya Şirket istemi dışında herhangi bir nedenle kullanım/erişim dışı kalabilecek olup; böyle durumlarda, Şirket sorunun hızlı ve efektif çözülmesi adına gereken her türlü girişimde bulunup, işlemleri yapar. Bununla birlikte bu süre zarfında Ürünlere erişimin sağlanılamaması ve Ürünlerden faydalanılamaması durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

3.11. Şirket, içerik kaybının söz konusu olmayacağına dair bir garanti vermemekte olup, içerik kaybından sorumlu değildir.

3.12. Şirket ile Kullanıcı arasında gizliliğe ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler, işbu Sözleşmeye ek niteliğinde olup, Sitede yayımlanmıştır. Taraflar bu hükümlere riayet etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

3.13. Şirket, teknik destek sunmak veya Ürünlerden azami faydanın sağlanılması adına, Kullanıcı ile iletişime geçmek adına, çeşitli iletişim araçlarına Sitede yer verebilir. Bu iletişim araçlarının hukuka uygun kullanılması gerekmekte olup, aksi durum Kullanıcının sorumluluğunu doğurur. Şirketin, bu araçlar ve kullanımı nedeniyle herhangi bir sorumluluğu olmamasının yanı sıra, Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını dilediği zaman kaldırma veya değiştirme hakkına da sahiptir.

3.14. Şirket, işbu sözleşme ve/veya eklerini Kullanıcının rızasına gerek olmaksızın tek taraflı değiştirebilir. Değişiklik, değişikliğin ve yeni metnin Site’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girer ve tarafları bağlar.

3.15. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve dolayısıyla Ürünlerin kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini; Şirketin onayına tabi olarak üçüncü bir kişiye devir veya temlik edebilir. Onay, Şirketin takdirine bağlıdır.

3.16. Kullanıcının, işbu sözleşme ve eklerine aykırı davranışı veya hukuka aykırı eylemlerde bulunması durumunda, Şirket, Kullanıcının üyeliğini askıya alabileceği gibi sözleşmeyi de feshedebilir. Böyle bir durumda Şirketin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır.

Madde 4

Ödeme Koşulları

4.1. Ücretli Ürünlerden faydalanabilmek için, Sitede açıklanan kullanım ücretlerinin yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekir.

4.2. Ücretli Ürünlerden faydalanılabilmesi adına Kullanıcı tarafından ödenecek Ürün Ücretleri Sitede her daim güncel olarak ilan edilir. Kullanıcı, Sitede yer alan farklı fiyatlardaki üyelik paketlerinden faydalanabilir. Bunun yanında, Kullanıcı, aynı kullanıcı hesabında birden fazla kullanıcının Rehbere erişimini talep etmesi durumunda, her bir ekstra kullanıcı için artı kullanıcı bedeli ödeyerek, kullanıcı hesabına bağlı kullanıcı sayısını artırabilir.

4.3. Ürünlerin kullanımına ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Ücretlerde değişiklik yapılması Şirketin takdirinde olup, yeni ücret Sitede yayınlandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Şirket, Kullanıcı tarafından ödemenin yapılmasını müteakip Kullanıcının kayıtlı iletişim adresine kullanım ücretlerine ilişkin faturayı gönderecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.4. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecek veya aynı Kullanıcı hesabı içerisinde birden çok kullanıcı için artı kullanıcı bedeli ödeyerek satın alma yapabilecektir. Paket değişimi, artı kullanıcı gibi taleplerin, Kullanıcı tarafından Şirkete iletilmesi halinde kullanıcı talepleri ek ücret tahakkuku yapılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşmenin feshi de dâhil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.5. Kullanıcı, üyeliğini sona erdirmek istediğini, üyeliğinin biteceği tarihten en az 30 gün önce Şirkete bildirmediği takdirde, Kullanıcının üyeliği Sitede ilan edilen güncel fiyat üzerinden yenileme indirimi yapılmakta olup ürün otomatik olarak yenilerek, ilgili yeni dönem için düzenlenecek fatura, Kullanıcıya gönderilir.

4.6. Şirket Site’de ücretsiz olarak sunduğu ürünleri değiştirme, kaldırma veya ücretli kullanıma çevirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Ücretsiz İçerik ve Ürenleri Site’de Şirketin belirleyeceği süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu ücretsiz dönemin/deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın Site’ye üyeliği sona ermemekte olup, kullanıcı kendisine uygun olan Ürünü seçerek Sitede açıklanan kullanım ücretlerinin yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödenmesi ile kullanmaya başlar.

4.7. Şirketin ücretli ve ücretsiz ürünlerin türü, hizmet seviyesi, işlevselliği, kampanyaları ya da sözleşme süresine/türüne göre belirlenecek ücretleri hakkında her türlü değişikliğe gitme hakkına sahiptir.

Madde 5

Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Şirket, Site ve Ürünler üzerindeki her türlü hak ve menfaatin sahibidir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya Site ve Ürünleri sadece kullanmak ve faydalanmak üzere kişiye özel, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım izni verilmektedir. Sözleşme ve eklerindeki hiçbir hüküm Site ve Ürünlere ilişkin hakların ve menfaatlerin kısmen dahi olsa Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirkete, Kullanıcının satın aldığı Ürün/Ürünlere erişimi, kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, kendisine ait bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkına haizdir.

5.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Siteyi veya Ürünleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, logosunu, alan adını, şablonunu kullanamayacağı gibi, Şirket ve hizmetleriyle bağlantılı veya benzer görünebilecek hiçbir eylemde de bulunamaz.

Madde 6

Sorumluluğun Sınırlandırılması

6.1. Ürünler içinde,

  1. AKILLI VERİ GİRİŞ YÖNETİMİ, yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili alt mevzuatını esas alarak hazırlanmış olup, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında olmayan iş/hizmet ilişkileri bakımından bir rehber olma amacı taşımamaktadır.
  2. ‘Eğtim’ adı altında sunulan ürün ise yürürlükte bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili alt mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Şirket, bu ürününün Kişisel Verilerini Koruma Uyum işlemleri ve genel anlamda ‘Veri Sorumlusu’ uyum işlemleri alanıyla ilgili bir rehber olarak kullanılmasını tavsiye etmektedir.

6.2. Site kapsamındaki Akıllı Veri Giriş Yönetimi ve sair içerikler, hazırlayanların bilgi ürünü olup, sübjektif nitelikte ve olduğu gibi sunulmaktadır. Bu kapsamda, Şirket’in Ürünlerin, yazılım ve içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksiz olduğu/tamlığı ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. İçeriklerin uygulanabilirliği, güvenilirliği, doğruluğu, tamlığı ve size uygunluğu konusunda bir avukattan görüş alınması gerekir.

6.3. Şirket, Ürünler’in kullanımının kesintisiz ve hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. Şirket, her ne kadar Ürünlerin yedi gün ve yirmi dört saat kullanılabilir olmasını hedeflemekte ise de Ürünlere ve Siteye erişimi sağlayan sistemlerin doğru ve efektif çalışacağına ve daima Kullanıcı tarafından erişilebilir olacağına dair bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Siteye ve Ürünlere erişimin zaman zaman engellenebileceğini ya da direk Ürünlere erişimin kesilebileceği-kesintiye uğratılabileceğini/uğrayabileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden veya bunların doğuracağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.4. Şirket tarafından Site üzerinden başka internet sitelerine veya kaynaklara link verilebilir. Bu durum, hiç bir şekilde, bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya kaynakları desteklemek amacı taşımayacağı gibi internet sitesi, kaynaklar veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verildiği anlamına da gelmez. Söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, kaynaklar dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler vb. veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. Kullanıcı, site ve ürünlerin kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Ürünler ve Sitenin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şirketi sorumsuz kabul ettiğini; Şirketin bu nedenle üçüncü kişilere ödemek durumunda kalabileceği her hangi bir tazminatı derhal ve nakden Şirkete ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sitenin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirketin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında Şirkete ödediği tutarla sınırlı olacaktır. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı Şirkete bir talep yöneltemez. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı, haklarından feragat etmektedir.

Madde 7

Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme, sözleşmenin elektronik ortamda Kullanıcı tarafından kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Bununla birlikte, Şirket, Kullanıcının üyelik süresinin dolmaması durumunda, kalan süre kadar ücreti iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı dilerse, sözleşmeyi feshetmek yerine, Şirketin onayına tabi olarak, üyeliğini üçüncü bir kişiye devredebilecektir.

7.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi veya hukuka aykırı hareket etmesi halinde, diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu ihlal veya aykırılık azami 15 gün içerisinde giderilmez ise, Sözleşme, bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen ihlal veya aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket ihlal veya aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır.

7.4. Sözleşmenin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Madde 8

Muhtelif Hükümler

8.1. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2. Kullanıcı ile Şirket arasındaki iletişim Kullanıcı tarafından kayıt olurken bildirilen e-mail adresi vasıtasıyla veya Sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla yapılır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan yazışmalar, yazılı delil niteliğindedir.

8.3. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda TOKAT Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Powered by WISECP
Top